Brukervilkår

Vennligst les disse brukervilkårene («Brukervilkårene») for Biliblant («Tjenesten») nøye før du oppretter brukerkonto hos Biliblant.

Introduksjon

Biliblant er en tjeneste som drives av Bertel O. Steen AS (org.nr. 916 218 753) (heretter omtalt som “Bertel O. Steen“, “vi“, “oss” el.).

Biliblant gir brukerne rett til å leie bil på nærmere angitte vilkår (heretter “Biliblant” eller “tjenesten“). Brukere av tjenesten vil i disse vilkårene omtales som “bruker“, “du“, “deg” el.

Din tilgang til og bruk av tjenesten er underlagt disse brukervilkårene. Det er viktig at du leser vilkårene og holder deg oppdatert på eventuelle endringer.

Hvis du har spørsmål vedrørende disse vilkårene eller annet ber vi om at du kontakter oss på support@biliblant.no eller henvender deg til kundeservice på telefon +47 67900400.

Biliblant er en tjeneste under testing. Som Bruker i denne testperioden kan du derfor støte på noen utfordringer og begrensninger i Tjenesten, samt at Tjenesten vil kunne endres noe i løpet av testperioden som følge av at Bertel O. Steen kontinuerlig vil fokusere på å forbedre Tjenesten til Brukernes beste. Slike endringer kan være pris, tilbudt bilpark, tilgjengelighet eller andre endringer.

AUTORISERTE BRUKERE

Biliblant er tilgjengelig for beboere i borettslag, sameier eller lignende som har inngått en avtale med Bertel O. Steen. Bilparken som stilles til disposisjon for det relevante borettslaget etc. er eksklusiv for borettslagets beboere.

Dersom ditt borettslag etc. sier opp sin avtale med Bertel O. Steen eller avtalen av andre grunner opphører, forbeholder Bertel O. Steen seg retten til å terminere din tilgang til tjenesten. Bertel O. Steen vil i rimelig utstrekning varsle brukere om slik terminering.

TILGANG TIL TJENESTEN

For å få tilgang til å leie bil gjennom tjenesten, må du opprette en brukerkonto. Opprettelse av brukerkonto gir deg rett til å leie biler fra bilflåten stilt til disposisjon for ditt borettslag, til enhver tid gjeldende priser.

Opprettelse av brukerkonto gjøres gjennom tjenestens mobilapplikasjon “Biliblant” (“Appen“). For å kunne registrere en brukerkonto må du være over 20 år, ha hatt et gyldig norsk førerkort (klasse B) sammenhengende i minimum ett år, samt at du må akseptere disse brukervilkårene. Leie av bil forutsetter også at du registrerer et gyldig betalingskort. Bertel O. Steen forbeholder seg retten til å godta eller avvise søknader om opprettelse av brukerkonto uten nærmere begrunnelse.

Ved å opprette en konto hos oss forplikter du deg til å gi oss korrekt, nøyaktig og fullstendig informasjon, samt til å holde informasjonen oppdatert til enhver tid. Manglende overholdelse av disse kravene er et vesentlig brudd på vilkårene som kan resultere i umiddelbar oppsigelse av din konto hos Biliblant.

Brukernavn og passord tilknyttet din brukerkonto er strengt personlig. Du er ansvarlig for å påse at ditt passord ikke på noe tidspunkt gjøres tilgjengelig for andre, og er klar over at du kan bli holdt ansvarlig for all aktivitet tilknyttet din brukerkonto. Ved mistanke om at andre har tilgang til ditt passord eller brukerkonto plikter du umiddelbart å varsle oss om dette.

VILKÅR FOR BRUK AV BILIBLANTS APP OG NETTSIDER

Ved opprettelse av brukerkonto får brukeren tilgang til Appen, nettportalen https://hosting.invers.com/biliblant/ (kundeportal) og nettsiden www.biliblant.no (informasjon og nyheter om tjenesten) (de to sistnevnte omtales i fellesskap som “Nettstedene“).

Brukeren skal ikke (a) dekompilere eller på annen måte forsøke å oppnå eller få tilgang til kildekoden til programvarekomponenter i Appen eller Nettstedene; (b) bruke Appen eller Nettstedene til å (i) sende noen form for uønskede meldinger; (ii) ta ut, samle inn, samle eller innhente informasjon eller data om andre brukere uten deres samtykke (iii) overføre eller poste ulovlig, umoralsk, injurierende, krenkende, truende, vulgært eller uanstendig materiale; eller (iv) overføre materiale som inneholder programvarevirus eller annen skadelig datakode, filer, skript  eller programmer; (d) forstyrre eller undergrave integriteten til Appen eller Nettstedene, eller opplysningene som ligger laget her; (e) forsøke å få uautorisert tilgang til Appen eller Nettstedene eller enkelte deler av Appen eller Nettstedene (f) forstyrre en annen brukers bruk, eller (g) for andre formål som strider mot lov eller disse brukervilkårene.

Bertel O. Steen forbeholder seg retten til å skifte leverandør eller hostingpartner eller foreta oppdateringer, oppgraderinger, forbedringer etc. som kan føre til endringer i utseendet og/eller funksjonaliteten til Appen eller Nettstedene, systemstøtten, og/eller kreve at brukeren oppdaterer sitt eget system, inkludert ny maskinvare, operativsystemer (f.eks. iOS, Android eller Windows) eller nettlesere.

HVA INKLUDERER LEIEPRISEN

Leieprisen inkluderer:

 • Bruk av kjøretøyet i inngått leieperiode i henhold til brukervilkårene
 • Forsikring i henhold til vilkår beskrevet i punkt 9 under
 • Drivstoff
 • Bompenger
 • Vask og vedlikehold av bilpark
 • 24-timers veihjelp
 • Kundeservice på telefon (se punkt kontakt)

Bruker er innforstått med at prisstruktur og hva som er inkludert i leieprisen ved opprettelse av en brukerkonto vil kunne være gjenstand for justering. Slike endringer vil publiseres i Appen og/eller på Nettstedene, og brukerne vil alltid varsles om slike endringer på e-post eller gjennom Appen og/eller på Nettstedene.

PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

Tjenesten prises basert på varigheten av leieperioden (per time/døgn) og per kilometer kjørt under leieperioden. I tillegg kommer eventuelle gebyrer for eksempelvis tapt bilnøkkel, kansellering av bestillinger og for sen tilbakelevering av biler etc.

Brukeren vil bli belastet for hver enkelt tur ved endt billeie og vil da få informasjon i applikasjonen om hvor mye turen kostet. Bertel O. Steen kan også belaste bruker ved tilleggskrav som egenandel i forsikringssaker, bøter og gebyrer, rens av seter og eventuelle andre krav, i ettertid.

Belastning for alle utestående beløp bruker er ansvarlig for skjer automatisk fra det betalingskortet bruker har registrert i sin brukerkonto.

Bertel O. Steen forbeholder seg retten til å endre prisen på tjenesten. Bruker vil varsles om prisendringer gjennom Appen eller på e-post. Varsel skal normalt gis minimum 5 dager før endringen iverksettes. De til enhver tid gjeldende priser vil vises i Appen. Det er prisen på tidspunktet avtale om leie av bil inngås i Appen som gjelder for det aktuelle leieforholdet.

VILKÅR FOR UTHENTING OG LEVERING AV BIL

6.1 Plikter ved uthenting

All reservasjon, avhenting og levering av bil gjøres gjennom Appen. Brukeren kan ikke leie bil uten å ha foretatt reservasjon på forhånd. Reservasjon gjøres minimum 5 minutter i forkant av oppstart for leieforholdet.

Avhenting av bil skal skje til reservert tid og på valgt parkeringsplass. Ved uthenting kan brukeren låse opp bilen via Appen. Bilen kan startes enten med nøkkel som er plugget i en holder i hanskerommet eller midtkonsoll på bilen, ved bruk av Appen eller på annen måte.

Før bilen kan tas i bruk, plikter brukeren å kontrollere bilen og bilens tilstand, og rapportere eventuelle skader i Appen eller ved å sende bilder og forklaring til support@biliblant.no.

6.2 Plikter før levering

Brukeren plikter å levere bilen tilbake i samme stand som da leieforholdet ble startet.

Dette innebærer at brukeren ved behov skal vaske bilen, fylle spylevæske, drivstoff etc. i henhold til følgende rutiner:

 • Renseservietter er tilgjengelig i hanskerommet for å kunne foreta innvendig vask etter behov og matter skal ristes hvis nødvendig.
 • I bagasjerommet finnes spylervæske dersom det er behov for å fylle på dette.
 • Utvendig vask skal kun foretas ved behov. Dette gjøres ved å benytte vaskeanlegg på en Circle K-stasjon. Du kan selv velge om du vil benytte selvvask eller maskinvask. Dersom maskinvask velges skal vaskeprogrammet STANDARD benyttes.
 • Dersom drivstoffnivå er ¼ tank eller mindre ved endt leie, må brukeren fylle drivstoff (fortrinnsvis full tank) ved en Circle K-stasjon før bilen returneres. Den rimeligste bensintypen skal benyttes. Brukeren er ansvarlig for å fylle riktig drivstoff og for eventuelle konsekvenser av å fylle feil drivstoff.

Brukeren betaler for vask og drivstoff ved å benytte Circle K-kortet som ligger i hanskerommet på bilen. Brukeren vil ikke bli belastet for utgifter knyttet til vask eller drivstoff så lenge dette utføres i henhold til rutinen beskrevet over. Circle K-kortet som medfølger kjøretøyet skal kun benyttes for tanking av kjøretøyet, vask og eventuelt påfyll av spylervæske. Eventuelt misbruk av kortet vil medføre utestengelse fra tjenesten, samt krav om erstatning. Brukeren plikter umiddelbart å kontakte Bertel O. Steen på telefon (se punkt kontakt) ved tap av Circle K-kort eller dersom slikt kort ikke er tilgjengelig i bilen.

6.3 Plikter ved levering

Ved levering skal brukeren å parkere bilen på en av de tilgjengelige, markerte plassene på den samme parkeringsplassen som bilen ble hentet fra.

Brukeren plikter å undersøke om det har kommet nye skader på bilen og rapportere eventuelle skader ved å henvende seg til kundeservice på telefon, se punkt kontakt.

Leieperioden avsluttes på en måte som nærmere angitt, for eksempel ved å plugge nøkkelen inn i holderen i hanskerommet eller i midtkonsollen på bilen, forlate bilen og trykke “Avslutt tur” i Appen.

Tilbakelevering anses for å ha skjedd når prosedyren i dette punktet er fulgt. Brukeren er fullt ut ansvarlig for kostnader, tap etc. som påføres Bertel O. Steen som følge av at bilen ikke er tilbakelevert i henhold til prosedyren som beskrevet i dette punkt 6.

6.4 Manglende overholdelse av vilkår for uthenting og levering

Det gjøres oppmerksom på at manglende overholdelse av vilkår og krav som beskrevet i dette punkt 6, etter forholdene kan medføre utestengelse fra tjenesten etter punkt 11, samt erstatningsansvar.

KRAV TIL BRUK AV BILEN

7.1 Bilen kan kun benyttes av registrert bruker

Bilen kan kun kjøres av brukeren som er registrert med brukerkonto i Biliblant og som utførte bestillingen. Dersom bilen overlates til en tredjeperson, i strid med disse brukervilkårene, er den registrerte brukeren fullt ut ansvarlig for ethvert tap eller skade som påføres bilen eller Bertel O. Steen av slik tredjepart eller som følge av slik tredjeparts bruk.

7.2 Krav til forsvarlig bruk og vedlikehold

Brukeren plikter å behandle bilen forsvarlig, og ikke påføre bilen skader. Brukeren plikter ikke å forlate bilen ulåst, eller på annen måte som gjør den tilgjengelig for uautoriserte tredjeparter. Røyking og dyr er ikke tillatt i bilen.

Brukeren plikter å sørge for alminnelig vedlikehold i leieperioden, og plikter å påse at bilen til enhver tid er i forsvarlig kjørbar stand. Alminnelig vedlikehold innebærer å ta hensyn til varsellamper og å påse at dekk har tilstrekkelig lufttrykk. Dersom bruker er i tvil om vedlikehold er nødvendig, kan brukeren kontakte Bertel O. Steen ved kundeservice i tråd med punkt kontakt under.

7.3 Ulovlig bruk av bilen

Følgende bruk av bilen er ikke tillatt:

 • Kjøring utenfor offentlig vei eller på område stengt for alminnelig ferdsel
 • Kommersielle formål, eksempelvis befordring av passasjer eller varer mot vederlag
 • Fremleie
 • Konkurranse, fartsprøver eller annen form for testkjøring
 • Kjøreopplæring eller øvelseskjøring
 • Sleping av annet kjøretøy

Bilene kan kun benyttes innen Norden. Brukeren må ikke benytte bilen for ulovlige formål eller på ulovlig måte, herunder, men ikke begrenset til:

 • Kjøring under påvirkning av alkohol, narkotika eller medikamenter
 • Frakt av flere passasjerer eller tyngre last enn bilen er registrert for
 • På annen måte å benytte bilen i strid med vegtrafikklov, trafikkregler eller straffelovgivning

BRUKERENS ANSVAR FOR SKADER I LEIEPERIODEN

8.1 Brukerens ansvar

I avtalt leieperiode og frem til bilen er levert til parkeringsplassen på korrekt måte, bærer brukeren det fulle ansvaret for bilen og bruken av denne. Brukeren er altså ansvarlig for alle skader som inntrer i leieperioden, herunder, men ikke begrenset til:

 • Skade på utleiebilen forårsaket av bruker
 • Tyveri og skade (herunder særlig skadeverk) forårsaket av tredjeparter
 • Offentlige og private bøter, fartsbøter, parkeringsgebyr og tilsvarende gebyrer
 • Kostnader i forbindelse med rengjøring, reparasjoner og transport, grunnet innvendige eller utvendige skader eller skadeverk som er påført bilen i leieperioden etc.

Bertel O. Steen har forsikring for bilene som inngår i tjenesten, se punkt 9 under. I tilfelle skade må imidlertid brukeren betale egenandel. Maksimal egenandel ved skade eller tyveri fremgår i punkt 9. Brukerne gjøres særlig oppmerksom på at forsett eller grov uaktsomhet fra bruker, vil medføre at skaden er unntatt fra forsikring og at brukeren dermed er ansvarlig for skaden i sin helhet. Det samme gjelder for skader som ikke omfattes av forsikringsdekningen, som må dekkes av brukeren i sin helhet.

Merk at offentlige og private bøter, fartsbøter, parkeringsgebyr og tilsvarende gebyrer ikke dekkes av forsikring, og at brukeren svarer fullt ut for disse. Der Bertel O. Steen hefter solidarisk med bilfører i leieperioden, og Brukeren ikke betaler slike utgifter selv, legger Bertel O. Steen på et administrasjonsgebyr på kr 200,- ved senere innkreving fra brukeren.

8.2 Brukerens undersøkelses- og varslingsplikt

Brukeren plikter å undersøke bilen for synlige skader eller mangler før bilen kjøres ut fra parkeringsplassen hvor bilen hentes. Brukeren skal umiddelbart varsle Bertel O. Steen om slike synlige skader eller mangler i Appen. For eventuelle mangler eller skader som viser seg under bruk i leieperioden, og som brukeren ikke med rimelighet kunne oppdaget før bilen ble tatt i bruk, må brukeren umiddelbart etter å ha oppdaget mangelen kontakte Bertel O. Steen.

Dersom brukeren ikke melder fra om mangelen eller skaden, taper brukeren sin rett til å gjøre mangelen gjeldende, og Bertel O. Steen kan holde brukeren ansvarlig for mangelen. Ansvaret omfatter merkostnader som påløper i forbindelse med den inntrufne skade, og som kan tilbakeføres til forsømmelsen. Bertel O. Steen vil jevnlig kontrollere bilene for skader og registrere disse.

8.3 Brukerens plikter ved skader

Alle skader, tekniske feil eller uhell skal av brukeren meldes omgående til Bertel O. Steen ved å ringe kundeservice på telefon, se punkt kontakt.

Ved tyveri, brann, skadeverk og skade på person eller dyr, skal forholdet også alltid meldes til politiet.

Brukeren skal alltid fylle ut fullstendig skademelding og ikke etterlate bilen uten at nødvendige forholdsregler er tatt. Utfylt skademelding skal omgående sendes til Bertel O. Steen per post til postadresse angitt i punkt kontakt.  Skademelding for henholdsvis karosseriskader og frontruter er tilgjengelig i hanskerommet på bilen.
Dersom brukeren ikke overholder sine plikter i forbindelse med skade, er brukeren ansvarlig for merkostnader som påløper i forbindelse med den inntrufne skade, og som kan tilbakeføres til forsømmelsen.

Det gjøre oppmerksom på at unnlatelse av å rapportere en kollisjon eller annen skade kan redusere eller medføre bortfall av forsikringsdekning, og medføre ubetinget ansvar for deg.

FORSIKRINGSVILKÅR

Bertel O. Steen har forsikring for bilene som inngår i tjenesten. Følgende vilkår gjelder for forsikringen:

 • Forsikringen gjelder for brukeren (dvs. vedkommende som har reservert bilen) som fører kjøretøyet i reservert leieperiode
 • Ansvarsforsikringen dekker ansvar for skade på person og ting kjøretøyet forårsaker
 • Forsikringen er gyldig i Norden
 • Egenandel ved skade er kr 10.000,-. Egenandel ved glasskade er kr 5.000,-
 • NB! Egenandel for medlemmer under 23 år er kr 15.000 ved skade og kr 5.000 ved glasskade

Mulighet for lavere egenandel vil bli introdusert. Informasjon om dette og vilkårene for å få lavere egenandel vil bli formidlet gjennom Appen, per e-post eller på annen egnet måte.

Forsikringen omfatter ikke:

 • Skade som oppstår ved kjøring på avsperret område (bane eller landvei) ved deltakelse i eller trening til hastighetsløp eller fartsprøver eller ved annen kjøring på slike steder selv om det ikke måles hastighet under kjøringen
 • Skade som brukeren har voldt forsettlig
 • Skade som brukeren har fremkalt ved grov uaktsomhet
 • Skade som oppstår når bilen blir kjørt mens brukeren er påvirket av berusede eller bedøvende middel
 • Tap av arbeidsfortjeneste
 • Skade som oppstår mens eller som følge av at brukeren bryter disse brukervilkårene

TILGJENGELIGHET FOR TJENESTEN

Bertel O. Steen plikter å sørge for at bilparken er i teknisk god og forskriftsmessig stand. Småskader og alminnelig slitasje må likevel kunne påregnes. Dersom en Bruker oppdager feil ved en bil, bør det rapporteres til Bertel O. Steen per e-post eller telefon som angitt i punkt kontakt.

Bertel O. Steen vil aktivt tilstrebe at en reservert bil står klar til avhenting for brukeren til avtalt tid og på avtalt sted.

Som bruker aksepterer du imidlertid at Biliblant eller virkemidler til bruk av Biliblant, herunder Appen og Nettstedene, fra tid til annen kan være helt eller delvis utilgjengelig som følge av blant annet vedlikehold (f.eks. på bilpark eller nettside/applikasjon), stor pågang fra andre brukere (som resulterer i fullt belagt bilpark) etc. Bertel O. Steen garanterer ikke for tjenestens tilgjengelighet, men vil i rimelig utstrekning foreta vedlikehold og egnede tekniske tiltak for å tilby tjenesten.

SUSPENSJON OG UTESTENGELSE FRA TJENESTEN

Bertel O. Steen kan uten varsel og med umiddelbar virkning, terminere, suspendere eller begrense en brukers tilgang til tjenesten gjennom Appen eller Nettstedene, dersom Bertel O. Steen har rimelig grunn til å mistenke at en bruker (i) ikke tilhører et borettslag el. med gyldig avtale med Bertel O. Steen; (ii) ikke responderer på betalingsoppfordringer fra Bertel O. Steen; (ii) bruker tjenesten på en ulovlig måte eller til ulovlige formål; (iii) har påført bilparken skade og nekter å betale for dette; (iv) gjentatte ganger påfører bilparken skade eller (v) på annen måte misbruker tjenesten eller opptrer i strid med disse brukervilkårene.

AVSLUTNING AV BRUKERKONTO

Du kan når som helst avslutte din brukerkonto. Dersom du ønsker å avslutte din brukerkonto, kan du ta kontakt med kundeservice på telefon eller e-post, se punkt kontakt under.

ENDRING ELLER AVVIKLING AV TJENESTEN

Bertel O. Steen kan når som helst endre eller avvikle tjenesten, herunder som følge av manglende fortjeneste, sikkerhetsmessige årsaker etc.

IMMATERIELLE RETTIGHETER

Appen, Nettstedene og alt annet materiale som er tilknyttet Biliblant eller som Bertel O. Steen tilbyr eller gjør tilgjengelig for brukeren i forbindelse med tjenesten, er Bertel O. Steen og/eller våre leverandørers eksklusive eiendom. Bertel O. Steen beholder alle rettigheter i og til slike apper, nettsider og materiale, inkludert alle patenter, opphavsrettigheter, forretningshemmeligheter, varemerker og andre immaterielle rettigheter (kollektivt “immaterielle rettigheter“).

Appen, Nettstedene og annet Biliblant-materiale inkluderer innhold, funksjoner, design, metoder etc. som er Bertel O. Steens immaterielle rettigheter. Brukere av tjenesten aksepterer og godtar at ethvert forsøk på å gjenopprette, bruke eller kopiere dette strengt forbudt.

PERSONOPPLYSNINGER

For å kunne tilby Biliblant må Bertel O. Steen behandle personopplysninger om brukerne av tjenesten. I Bertel O. Steen sin personvernerklæring finner du informasjon om hvordan dine personopplysninger behandles i relasjon til tjenesten. Personvernerklæringen er tilgjengelig her.

ANSVARSBEGRENSNING

Bertel O. Steen vil til enhver tid tilstrebe god kvalitet på tjenesten.

Tjenestene og informasjonen som gjøres tilgjengelig i Appen eller på Nettstedene tilbys imidlertid “som de er” uten noen form for garantier. I den utstrekning loven tillater det, fraskriver Bertel O. Steen seg ansvaret for alle garantier, enten uttrykkelig eller underforstått, lovfestet eller på annen måte, herunder, men ikke begrenset til, garantier for tilgjengelighet og funksjonalitet.

Bertel O. Steen og dens samarbeidspartnere skal ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for eventuelle tap brukeren lider i forbindelse med bruk av tjenesten, eksempelvis skader på ting, tap av data, tapt fortjeneste eller noe annet tap, kostnad eller skade, med mindre dette skyldes forsett eller grov uaktsomhet fra Bertel O. Steen eller noen denne svarer for. Tilsvarende kan det ikke fremmes krav mot Bertel O. Steen som følge av at tjenesten ikke leveres som forutsatt, uavhengig av årsaken til at tjenesten ikke kan tilbys som forutsatt.

ENDRINGER AV VILKÅRENE

Bertel O. Steen forbeholder seg retten til å oppdatere eller endre disse brukervilkårene. Gjeldende versjon av brukervilkårene vil til enhver tid være tilgjengelig på denne siden, og vi anbefaler at du jevnlig besøker brukervilkårene for å holde deg oppdatert på innholdet. For å sjekke når disse brukervilkårene sist ble oppdatert, se nederst i disse brukervilkårene.

Som bruker vil du bli varslet om endringer i brukervilkårene som påvirker din bruk av tjenesten i vesentlig grad. Fortsatt bruk av tjenesten etter at du har mottatt slikt varsel om endringer, innebærer aksept av oppdateringene/endringene, og den oppdaterte versjonen av brukervilkårene vil gjelde for enhver fortsatt bruk av tjenesten.

LOVVALG OG VERNETING

Disse vilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett.

Partene skal søke å løse enhver uenighet eller tvist vedrørende brukervilkårene eller tjenesten i minnelighet. Dersom partene ikke klarer å komme til enighet, kan tvisten bringes inn for domstolene.

KONTAKT

Dersom du har spørsmål til tjenesten eller til disse brukervilkårene kan du kontakte oss på:

Besøksadresse: Solheimveien 7, 1473 Lørenskog
Postadresse: Bertel O. Steen v/ Are Knutsen, Postboks 52, 1471 Lørenskog.
E-post: support@biliblant.no
Telefon (kundeservice): +47 46 88 89 14

 

Sist oppdatert: [22.03.19]